Department of Biochemistry

EN Biochemie je přírodovědná disciplína zkoumající živé systémy chemickými a biologickými metodami. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty jako jsou například cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny a další biomolekuly. Biochemie navazuje hlavně na organickou chemii a úzce souvisí s fyziologií a molekulární biologií. Využívá poznatků mikrobiologie. Poznatky získané v biochemii využívají biotechnologie, lékařské a zemědělské vědy.

Katedra biochemie PřF UP v Olomouci garantuje univerzitní studium v bakalářském a magisterském stupni studijního oboru Biochemie a Bioinformatika a doktorském stupni studijního oboru Biochemie. Katedra biochemie dále zajišťuje výuku biochemie v rámci odborného studia systematické biologie a ekologie, molekulární biologie, experimentální biologie, biofyziky a v učitelských kombinacích s chemií. Výzkumná činnost, na které se podílejí i studenti, je zaměřena na studium mechanismů obrany rostlin a jejich kontrolu, dále na praktické aplikace enzymů, jako je vývoj biosenzorů a imobilizace enzymů a jiných proteinů na nanomateriály a další nosiče. Naše katedra se rovněž aktivně zapojuje do popularizačních akcí podporujících zájem středoškolských studentů o studium biochemie. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách, ústavech akademie věd, ve zdravotnictví např. v laboratořích klinické biochemie, v kontrolních ústavech apod....

Katedra biochemie má úzké propojení na Centrum regionu Haná. Řada pracovníků katedry a současně i našich studentů je aktivně zapojena do výzkumu v jednotlivých odděleních CRH.